ФІДБЕК

Щиро дякуємо авторському колективу кафедри адміністративного права та процесу Навчально - наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка за подарований примірник підручника:
Адміністративне право України: підручник / [П. Діхтієвський, Ю. Ващенко, Н. Задирака, В. Пашинський, В. Клинчук та інші]; за заг. ред. П. Діхтієвського. Київ: "Видавництво Людмила", 2023, 772 с.

ISBN 978-617-555-142-4

У підручнику пропонується у систематизованому вигляді сучасний комплекс теоретичних положень правових інститутів, норм права, що регулюють відносини влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, інших суб'єктів владних повноважень, які здійснюють функції публічного адміністрування. Висвітлюються фундаментальні засади українського адміністративного права, його системної трансформації та адміністративно-правових аспектів вступу України до Європейського Союзу. Розкриваються питання, які в існуючих підручниках лише побіжно згадуються або взагалі відсутні. Розділи підручника виокремлено і структуровано за кредитно-модульною системою, яка відповідає планам і програмам підготовки юристів у галузі знань 08 "Право". Подано теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, практикуми, таблиці схеми, наведено літературу.