Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/novyny/scopus-ai-korysnyy-instrument-dlya-naukovtsya

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_7434 00:00:02 2024-06-20 12:39:04
Visitor_3544 00:00:40 2024-06-04 11:52:10
Visitor_9008 00:00:10 2024-06-03 16:43:24
Total duration: 00:00:52
Average time per user: 00:00:17